Privacyverklaring Sitestein

Versie 1.1, datum 1 januari 2023

Dit is de privacyverklaring van Sitestein (KvK nummer 81587201). Wij willen gebruikers en bezoekers van onze website informeren over het doel, het type en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens. Sitestein gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sitestein verzamelt en verwerkt in het kader van de aangeboden diensten, producten en/of het bezoeken van onze websites. Door het aanmaken van een account, afnemen van onze diensten en/of producten en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Sitestein om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken. Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. Wij adviseren u dan ook om de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor het leveren van onze producten en diensten. Dit omvat ook het promoten en het informeren van belangstellenden en gebruikers over functies. De omvang van de verwerking van persoonsgegevens hangt allereerst af van de vraag of een van onze webpagina's alleen wordt bezocht of dat webpagina's als gebruiker worden gebruikt of dat de gebruiker zich registreert.

Welke gegevens verwerken wij en met welk doel

  • Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord)

  • Authenticatienummers

  • Personalia (naam, voornaam, voorletters, tussenvoegsel, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats

  • Locatiegegevens (woonadres)

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Eventuele aanvullende gegevens die u heeft ingevuld

Doel van de verwerking

Sitestein gebruikt de persoonsgegevens van de gebruiker om het contract met de gebruiker af te sluiten, uit te voeren en om onze producten aan te bieden en diensten te verlenen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichting of om de vitale belangen van de gebruiker te beschermen.

Verzameldoelen binnen de website en/of het systeem van Sitestein

Door Sitestein worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Sitestein de producten en diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag.

De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier. Om u een goede service te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat Sitestein bovenstaande gegevens van u heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan Sitestein is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Sitestein te sluiten.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat. In deze cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites of dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen van onze websites. Sitestein maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Google Analytics

Sitestein maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze AdwordsAdvertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de VS staan. Om hier meer informatie over in te winnen, kunt u het privacy beleid van Google raadplegen en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Sitestein heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal. De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Sitestein te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door Google worden verschaft aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Sitestein heeft hier geen invloed op. Sitestein heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Cookies van derde partijen

Voor de cookies die derde partijen voor social media-toepassingen plaatsen bij het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. Sitestein heeft hier geen invloed op.

Duur van het bewaren van uw gegevens voor deze doelen

Sitestein bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende account afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen Sitestein op ieder gewenst moment verzoeken hun account te verwijderen of de gegevens binnen het account te wijzigen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. Sitestein bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Sitestein kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens

niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Sitestein verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Toegang tot uw gegevens

Het is mogelijk dat Sitestein bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derden indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Sitestein en heeft Sitestein de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen of verspreiden aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Uitsluitend indien Sitestein hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Sitestein zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Beveiliging van uw gegevens

Sitestein gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden. U mag aan ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar: Sitestein, Koornbeursweg 73, 8442DJ Heerenveen, mail@sitestein.nl.