Algemene Voorwaarden Sitestein

Artikel 1 Begrippen

 1. Account: het gebruikersaccount van Gebruiker waarmee de Diensten beheerd kunnen worden en dat toegang geeft tot de applicatie waarop Gebruiker kan inloggen met zijn Account en waarmee de website kan worden ingericht en beheerd.

 2. Diensten: de Diensten die door Sitestein worden aangeboden aan Gebruiker.

 3. Sitestein: de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81587201 en is gevestigd te 8442 DJ Heerenveen aan de Koornbeursweg 73-12.

 4. Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen Sitestein en Gebruiker.

 5. Hosting: het door middel van een netwerk of server beschikbaar maken van de website.

 6. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Sitestein.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Sitestein en Gebruiker en op elke dienst die door Sitestein wordt aangeboden.

 2. De algemene voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing.

 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3 Het aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Gebruiker een akkoord geeft op de offerte van Sitestein dan wel op het moment dat Gebruiker zich registreert via de website van Sitestein en een bevestiging van de registratie per e-mail van Sitestein heeft ontvangen.

 2. Eventuele (lever)termijnen zijn indicatief en zullen niet worden aangemerkt als fatale termijnen.

 3. Sitestein is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 Account

 1. Sitestein verschaft Gebruiker toegang door het verschaffen van een Account waarmee Gebruiker kan inloggen in de Sitestein omgeving en de Diensten kan beheren.

 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens voor het Account. Bij verlies of het kwijtraken van de inloggegevens zal Gebruiker Sitestein onmiddellijk op de hoogte stellen.

 3. Het gebruik van het Account geschiedt op verantwoordelijkheid en voor risico van Gebruiker. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, zal Gebruiker Sitestein onmiddellijk op de hoogte stellen.

Artikel 5 Hosting

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Sitestein het hostingaccount van Gebruiker beheert, en de toegang van Gebruiker beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door Sitestein beperkingen gesteld worden aan de grootte van het hostingaccount.

 2. Het is Gebruiker verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via de website, in strijd met Nederlandse wetgeving, waaronder in ieder geval wordt verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt, alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.

 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Sitestein gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

 4. Sitestein komt het recht toe de Overeenkomst met Gebruiker te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Gebruiker.

 5. Gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Gebruikers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Gebruiker spam verstuurt, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Sitestein het recht om Gebruiker permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.

 6. Opdrachtgever vrijwaart Sitestein voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Sitestein is niet aansprakelijk voor enige schade door Gebruiker geleden door haar optreden.

 7. Sitestein kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Sitestein mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Sitestein bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

 8. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Sitestein gerechtigd naar eigen inzicht het account van Gebruiker tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Gebruiker op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Sitestein.

 9. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

Artikel 6 Gebruik van de Diensten

 1. Sitestein stelt aan Gebruiker op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de website is niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

 2. Indien nodig en naar het oordeel van Sitestein, zal Sitestein onderhoud verrichten aan de Diensten. Sitestein kan de uitvoering van haar Diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Gebruiker geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

 3. Gebruiker is verplicht om eventuele storingen, gebreken of fouten in de Diensten schriftelijk te melden aan Sitestein, waarna Sitestein overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen zal aanbrengen. Indien wenselijk is Sitestein gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Gebruiker een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Sitestein.

 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Sitestein, heeft Gebruiker een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Diensten.

 6. Ten behoeve van het onderhoud is Sitestein bevoegd om onder meer bestanden te controleren op onder andere aanvallen, virussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Diensten door derden die door Gebruiker zijn ingeschakeld.

 7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (a) correctief, (b) preventief en (c) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Sitestein gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Gebruiker heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Sitestein zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.

 8. Sitestein is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Sitestein aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Gebruiker gebruikte randapparatuur, waarvoor Sitestein niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

Artikel 7 (Online) marketing

 1. Sitestein garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Sitestein past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Sitestein toezeggingen doen doch zal Sitestein zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Gebruiker in Google of anderszins een zichtbaarheid.

 2. Indien Sitestein ten behoeve van Gebruiker SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Sitestein bepaald. Indien Gebruiker meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.

Artikel 8 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 12 maanden. De Overeenkomst kan tegen het einde van de looptijd schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Na ommekomst van een jaar is de Overeenkomst maandelijks opzegbaar.

 2. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Gebruiker onverlet voor zover Sitestein ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Gebruiker dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 3. Zowel Gebruiker als Sitestein kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een van de partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Sitestein nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 9 Prijzen en betaling

 1. Gebruiker is voor de Diensten vooraf en per maand een periodieke vergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. Gebruiker zal een machtiging tot automatische incasso afgeven aan Sitestein.

 2. Sitestein is gerechtigd om de geldende prijzen jaarlijks te verhogen. De prijswijziging wordt ten minste 30 dagen van tevoren aan Gebruiker bekend gemaakt.

 3. Als Gebruiker niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft Sitestein het recht om het Account geheel of gedeeltelijk te blokkeren. Als Gebruiker 30 dagen na factuurdatum nog niet heeft betaald, heeft Sitestein het recht om de website offline te halen tot Gebruiker het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Sitestein is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 10 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Sitestein gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Sitestein de betrokkene hierover informeren.

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Sitestein verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Sitestein tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Indien Sitestein op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 11 Overmacht

 1. Sitestein is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Sitestein kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Gebruiker als Sitestein gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 12 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Sitestein is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachten de door Sitestein afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Sitestein beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 6 maal de prijs die Gebruiker per maand betaalt.

 2. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sitestein aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sitestein toegerekend kunnen worden en of redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 3. Sitestein sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Sitestein geleverde Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Sitestein.

 4. Sitestein is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst en/of schade door niet behaalde resultaten.

Artikel 13 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Sitestein waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot de online omgeving, websites, lay-outs, ontwerpen, modellen, teksten, afbeeldingen, logo’s, huisstijlen, concepten, rapportages, adviezen berusten uitsluitend bij Sitestein en worden niet overgedragen aan Gebruiker tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige aanduiding omtrent de intellectuele eigendomsrechten van Sitestein of zijn licentiegevers te verwijderen of aan te passen.

 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen. Gebruiker heeft geen recht op toegang tot de bronbestanden en het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bronbestanden te achterhalen op welke wijze dan ook.

 4. Sitestein is gerechtigd om technische maatregelen ter bescherming van iedere inbreuk te nemen. Het is Gebruiker niet toegestaan om deze beveiligingsmaatregelen te ontwijken of te verwijderen.

 5. Sitestein heeft het recht om, zonder toestemming van Gebruiker, haar eigen website, logo en bedrijfsnaam te vermelden op de website.

 6. Elke inbreuk van Gebruiker op de IE-rechten en auteursrechten wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- en een boete van € 500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Sitestein om schade te vorderen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sitestein partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

 2. De Gebruiker en Sitestein zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te regelen alvorens een beroep te doen op de rechter.

 3. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechter te Leeuwarden bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Heerenveen, 1 januari 2023